Yhdistys toteuttaa yleishyödyllisiä hankkeita ja on mukana erilaisissa yhteistyöhankkeissa. Yleishyödylliset hankkeet ovat yhdistystoiminnan merkittävin osa ja hankkeet pääosin rahoitetaan julkisen rahoituksen ja yhteistyökumppaneiden rahoituksen muodostamalla yhteisrahoituksella.

Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry:n hallinnoimat- ja yhteistyöhankkeet vuodesta 2020 alkaen:

 

 • Taimenkantojen tila kunnostukohteissa Mikkelin virtavesissä-hanke, Mikkeli 2023-2025. Hankkeessa sähkökoekalastetaan sekä invetoidaan järvitaimenen kutupesiä Mikkelin alueen virtavesikohteissa. Hanketta hallinnoi KSVY ry.

 

 • Vaelluskalat Uusissa Koskissa-hanke 2023-2024. Hanke kohdistuu kunnostettuihin, luonnomukaisen kalatien omaaviin tai padon purkamisen myötä kokonaan uudelleen rakennettuihin virtavesikohteisiin ja näiden vaellukalaseurantaan. Hankkeessa sähkökoekalastetaan uomia sekä invetoidaan lohikalojen kutupesiä. Hankealueena Järvi-Suomi.  Hanketta hallinnoi KSVY ry.

 

 • JYVÄS-hanke, Jyväskylä 2023-2024. Hanke on valuma-aluelähtöiseen vesienhoitoon tähtäävä esiselvityshanke, jossa tarkastellaan Tuomio- ja Palokkajärven valuma-aluetta, alueen valuma-aluelähtöistä vesistökuormitusta sekä mahdollisia keinoja vähentää sitä.  Hanketta hallinnoi KSVY ry.

 

 • SUKIEN-hanke, Sumiainen 2023. Hankkeessa laadittiin Sumiasjärven valuma-aluekuormitusselvitys ja tarkasteltiin valuma-aluekunnostuksen painopistealueita ja näille kohdistettavia mahdollisia toimenpiteitä. Hankkeessa suoritettiin myös rantojen niittoa ja ruoppausta Sumiaisjärven pohjoisrannalla. Hanketta hallinnoi Kärkölän osakaskunta. Hankkeen toteutusaikataulu on vuosina 2022-2023.

 

 • Pienvesi-HELMI hanke 2022-2023. Suomen vesistösäätiön vetämä hankekonsortio on saanut merkittävän avustuksen pienvesien tilan parantamiseen tähtäävälle Pienvesi-Helmi -hankkeelle ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmasta. Kaksivuotinen hanke toteutetaan yhdessä Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry:n, Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:n, Valonian ja Pyhäjärvi-instituuttisäätiön kanssa. Keski-Suomen vesi ja ympäritö ry toteuttaa toimialueellaan kolme erillistä osahanketta Jyväskylän, Saarijärven ja Toivakan alueella. Hankkeen toteutusaikataulu on vuosina 2022-2023. Hankkeesta lisää https://vesistosaatio.fi/merkittava-rahoitus-pienvesien-tilan-parantamiseen/

 

 • Pieni-Hirvanen- hanke 2022. Hanke tähtäsi Äänekosken kaupungin alueella sijaitsevan Pieni-Hirvanen järven valuma-alueen kuormitusselvitykseen. Saadun tiedon perusteella voidaan kohdentaa varsinaiset kunnostussuunnitelmat ja suunnitella tarvittavia valuma-aluetason toimenpiteitä. Hanketta hallinnoi Pieni-Hirvasen hoito ry ja KSVY ry toimi hankekumppanina. Hanke toteutettiin vuoden 2022 aikana.

 

 • Kinnulan lähijärvet- hanke 2022.  Hanke on Keski-Suomen ELY-keskuksen, Kinnulan kunnan ja Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry:n  kanssa yhteistyössä tehtävä Kinnulan kunnan lähijärvien valuma-aluekunnostuksen esiselvitys-hanke. Hankkeesta vastaa Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry. Hankkeen tavoitteena on tehdä valikoiduille osavaluma-alueille kuormitusselvitys sekä laatia alustava valuma-aluetason kunnostussuunnitelma. Hankkeesta syntyneen esiselvityksen perusteella tavoitteena on lähteä edistämään valikoituja valuma-aluekunnostuksen toimenpiteitä selvityksessä esille nousseilla kuormittavimmilla valuma-alueilla. Hanke toteutettiin vuoden 2022 aikana.

 

 • KEURUS-hanke 2021-2022 https://kvvy.fi/yhdistys/keurus/. KVVY ry:n hallinnoima valuma-aluetason yhteistyö-hanke, jossa pyritään edistämään Keurusselän reitin valuma-alueella tapahtuvia hoito-ja kunnostustoimia. KSVY ry toimii hankkeessa hankekumppanina ja osatoteuttajana. Hanke toteutetaan vuosien 2021-2022 aikana.

 

 • Pieni-Pohjoislampi, Saarijärvi 2021. Hanke tähtäsi Pieni-Pohjoislampi järven valuma-alueen kuormituksen esiselvitykseen. Hankkeessa saadun tiedon perusteella voidaan kohdentaa varsinaiset kunnostussuunnitelmat ja suunnitella tarvittavat toimenpiteet. Hanketta hallinnoi KSVY ry. Hanke toteutettiin vuoden 2021 aikana.

 

 • Kuorikkajärvi ja Perhonjärvi, Jämsä 2021. Hanke tähtäsi järvien valuma-alueen kuormituksen esiselvitykseen. Saadun tiedon perusteella voidaan kohdentaa varsinaiset kunnostussuunnitelmat ja suunnitella tarvittavat toimenpiteet. Hanketta hallinnoi Kuorevesijärven kalastusyhdistys ry ja KSVY ry toimi hankekumppanina. Hanke toteutettiin vuoden 2021 aikana.

 

 • Autiojoen ennallistamishanke, Jyväskylä 2020. Hanke tähtäsi Autiojoen luontaisen vaellusyhteyden palauttamiseen Tikkakosken Luonetjärvestä Päijänteelle. Hankkeessa selvitettiin eri vaihtoehtoja vaelluksen estävän Puuppolan voimalaitospadon ohittamiselle / purkamiselle. Hanketta hallinnoi LUVY ry ja KSVY ry toimi hankekumppanina. Koskienergia Oy toimii voimalaitoksen ja padon omistajana ja osallistui hankkeeseen merkittävänä omarahoitusosuuden rahoittajana. Hanke toteutettiin vuosien 2020-2021 aikana.

 

 • Keski-Suomen Vesienhoidon Kehittämisohjelma-hanke 2020-2021. Hanke sisälsi runsaasti sidosryhmätyötä, verkostojen luomista, vesienhoidollisten hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista sekä näiden ohessa kirjallisen ohjelma laadinnan. Ohjelman tarkoitus on olla alueelliset olosuhteet ja vesienhoidolliset painopisteet huomioon ottava käsikirja, joka linjaa yhdistyksen toimintaa ja syventää Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry:n toimialueen tuntemusta. Ohjelma nojaa vahvasti alueellisen Vesienhoidon Toimenpideohjelmaan (KS ELY) ja tavoitteena onkin luoda synergiaa kansallisten- ja yhdistyksen vesienhoidollisten tavoitteiden välille.   Ohjelman mukaisesti yhdistyksen toimintaa Keski-Suomessa linjaa vahva valuma-aluelähtöisyys ja katseen kääntäminen ja pitäminen sillä suunnalla. Hanketta hallinnoi KSVY ry ja se toteutettiin vuosien 2020-2021 aikana.